✍️✍️امین توحیدی
نمیخواستم واژه خودشیفتگی را در عنوان استفاده کنم زیرا دم از چیزی زدن، ملوس‌تر آنچه را میخواهم بگویم در بُعد اخلاقی آن نمایان می‌سازد؛
دم زدن از چیزی می‌تواند هر چه باشد…
دم از اخلاق
دم از فرهنگ
دم از اعتماد
و …
تجربه زیسته من می‌گوید دم از هر چه زدن، چه بسا در مواردی دقیقا نداشتن آن خصلت یا نداشتن فرهنگ داشتن آن خصلت است که‌ خود به معنای نداشتن آن یا داشتن هر چه کمتر آنهاست.
خیلی باید نگران رویارویی با افرادی بود که خود را اخلاق مدار، با فرهنگ، قابل اعتماد و‌ … معرفی می کنند یا مدام دیگران را در مظن اتهام نداشتن آن خصلت ها قرار می دهند؛
خصلت ها در رفتار تجلی و‌ بروز می یابند و دیگران نیز خود آن را درک می کنند؛ خصلت ها چه نیک و چه بد آشکار هستند یا در مرور زمان عیان می‌گردند و این ماهیت آن هاست…