دکتر عباس جواهری
استاد گروه مشاوره دانشگاه تهران

هرچقدرم از چالش‌های مختلف تو زندگیت فرار کنی و سعی در دور زدنشون داشته باشی، باز هم یه روزایی جلوی پات سبز میشن. انرژیی که صرف حذف #چالش از زندگیت میکنی، صرف تقویت روحیه‌ی جنگندگی‌ات کن. اونوقت، به استقبال چالش میری و از قدرتی که پیدا کردی به خودت میبالی!