روان درمانگری که نسبت به اخلاق حرفه ای‌ در کار روان‌درمانی آشنا نباشد، ماهیت و هویت درمانگری اون زیر سوال خواهد بود چرا که اصلی ترین تفاوت حرفه درمانگری با دیگر افرادی که فعالیت های مثل کوچینگ انجام می دهند، رعایت اخلاق حرفه ای است لذا لزوم یادگیری اخلاق حرفه ای از هر موضوعی در روان درمانی مهم تر‌ می باشد.

حامد فتاحیان 
دانش آموخته مشاوره خانواده دانشگاه پالو آلتو کالیفرنیا، آمریکا