✍️دکتر Martin Seligman روانشناس دانشگاه پنسیلوانیا روی صدها تن از مردم عادی درباره‌ آنچه که حس خوشحالی را به‌وجود می‌آورد تحقیق کرد و بر این اساس افراد را در سه دسته‌ متفاوت از لحاظ نحوه‌ خوشحالی طبقه بندی کرد:

1⃣ افرادی که به دنبال لذت‌جویی در زندگی هستند!
2⃣ افرادی که بیشتر به دنبال ایجاد خوشحالی با کار کردن هستند!
3⃣افرادی که به دنبال مفهوم شادی با درک معنای واقعی زندگی هستند!